Mr.Rajesh Shahikant Narkar

Senior Technical Officer

Division: Chemical & Bio-Chemical Processing
Location: CIRCOT (MI), Mumbai